Tuesday, January 27, 2015

Cây Muà Xuân Thương Binh Việt Nam Cộng Hoà Từ lòng thương yêu biết ơn anh chị em cùng thế hệ trẻ Xứ Lạnh Tình Nồng Bắc Âu Nauy. Khắc ghi nhớ ơn Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
 3 comments: