Wednesday, March 1, 2017

Xứ Lạnh Tình Nồng Bắc Âu Nauy nhớ ơn Anh Em Thương Binh Việt Nam Cộng Hoà Chiến Đấu cho Lý Tưởng Việt Nam Tự Do.
No comments:

Post a Comment