Sunday, March 8, 2015

Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Bergen Norway . Mừng Xuân Ất Mùi ngày 07 tháng 03 năm 2015 Thành Phố Tình Nồng xuất phát trái tim Tình Thương Chương Trình Cứu Người Thương Binh VNCH tại Nauy 

No comments:

Post a Comment