Tuesday, April 14, 2015

40 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04 năm 1975. Tình nghĩa Lính Bảo Vệ Dân. Dân Thương Lính . Người Việt Tị Nạn tại Nauy vẫn khắc ghi biết ơn anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà.


No comments:

Post a Comment